Makaleler
Makaleler
SEMAVER KÜLTÜRÜ

SEMAVER KÜLTÜRÜ 

Bir Çin efsanesine göre M.Ö. 2737'de çay bitkisi Çin'de yeti?tirilmi?tir. Çay bitkisinin önem kazanmasy ise M.S. 5002lü yyllardan itibaren ba?lar. Çay, Çin'den ba?layarak önce Japonya ve Mo?olistan'a sonrada güneye ve batyya do?ru yayylmaya ba?lamy?tyr. Araplar tarafyndan çayyn tanynmasy M.S. 850 yyllarynda olmu?tur.

Moskova'daki Çarly?a 1618 yylynda Çin S

 » Yazının Devamı

SEMAVER & SA?LIK

SEMAVER & SA?LIK

KANTER Semaver olarak, üretti?imiz semaverde kullandy?ymyz özel halitaly Krom çelik metal, çe?itli mikroorganizmalara kar?y duyarly ve ayyrt edici özellik ta?yr.

Semaver haznesinde olu?an, kireç kayma?y(söngüt), yabancy maddelerin yapy?masy ile meydana gelir.

Ynsan böbre?inde olu?an kum-ta? yapycy maddeler bu söngütte toplanyr.

Semaverde kay

 » Yazının Devamı

SEMAVERDE ÇAY NASIL YAPILIR?

SEMAVERDE ÇAY NASIL YAPILIR?

Temizlenmi? semaverin içerisine a?yz seviyesinden iki parmak az olacak ?ekilde su konur.

Kor haline gelmi? kömürünüz varsa, yanma odasyna bacanyn üst kysmyndan  byrakylyr,?ayet kor haline gelmi? kömürünüz yoksa ,yanma odasyna odun veya mangal kömürü konulmak suretiyle alt kysymda bulunan hava haznesindeki kapak açylyp tutu?turma i?lemi buradan g

 » Yazının Devamı

SEMAVER KASYDESY

SEMAVER KASYDESY
         
                                
Semaveri kurdum düze

Gelin garda?lar hep bize

Hak yeti?sin imdadymyz

 » Yazının Devamı

NEDEN SEMAVER ?

Çünkü semaver zariftir,

Çünkü semaver nostaljiktir,

Çünkü semaver, çaya keyif katar,

Çünkü semaver, göz zevkine hitap eder,

Çünkü semaver, tat ve koku baryndyrmaz,

Çünkü semaver, metalik yapysyyla koku baryndyrmaz,

Çünkü semaver, kolay yykanyr ve parlatylyr,

 » Yazının Devamı

1
» Ürünlerimiz
» Semaver ve Kebab Ocaklary
» Son Eklenenler
     
» Kebab Oca?y
» Semaver Çift Musluk
» Semaver Tek Musluk
 
   

         

 

KANTER © 2011  Tüm hakları saklıdır...                                                                                                                                                                                     Desbil